Privacy Statement

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor MedScan van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Indien nodig verzamelt MedScan na het aangaan van een overeenkomst diverse persoonsgegevens van klanten, medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en derden (in het vervolg betrokkenen genoemd). Het gaat hierbij onder meer om NAW1, burgerservicenummer. Het volledig overzicht van gegevens is te vinden in het privacyreglement.

MedScan is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van betrokkenen en gaat daarmee zorgvuldig om. Dit houdt in dat MedScan doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

MedScan verwerkt persoonsgegevens onder meer in verband met de volgende doeleinden:

  • Voor het beantwoorden van vragen en klachten van betrokkenen  
  • In het kader van arbeidsverhoudingen  
  • In het kader van de nakoming van wet- en regelgeving  
  • Voor PR doeleinden/klantenbinding en communicatie over organisatie ontwikkelingen
  • Voor financiële administratie  
  • Voor het loggen van gegevens

In alle gevallen worden de noodzakelijke maatregelen getroffen om de privacy van betrokkenen te waarborgen. Alleen daartoe vanuit hun functie geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens. Zij hebben tegenover anderen een geheimhoudingsplicht.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

MedScan verwerkt alleen persoonsgegevens als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt, (uitdrukkelijk) toestemming is van de betrokkene en/of er een overeenkomst is.  

Website en Cookies

Alle door bezoekers van www.MedScan.nl aan MedScan verstrekte gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd, tenzij duidelijk anders kenbaar gemaakt, en worden niet bekend gemaakt aan derden, behoudens indien dit bij wet is vereist of door autoriteiten wordt verlangd.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij bezoek aan de website van MedScan worden geplaatst op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Wij gebruiken twee verschillende soorten cookies:

  • Functionele cookies: Dit zijn cookies die nodig zijn om de website te laten functioneren. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt bij het inloggen op de website.
  • Analytische cookies: Deze cookies gebruiken wij om bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen wij een beter inzicht in het functioneren van de website.
Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Dit is geheel anoniem. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen ‘Analytics informatie’ te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. IP-adressen worden nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Sociale media buttons

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, LinkedIn en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Beveiliging van persoonsgegevens

MedScan heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

MedScan heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten MedScan

Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen betrokkenen en MedScan .  

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met derden: Bijvoorbeeld in het kader van werkgeverschap met pensioenfonds of belastingdienst. Indien vereist vragen we daarvoor bij aanvang van de overeenkomst uw toestemming.

Verwerking van gegevens door derden

In sommige gevallen worden persoonsgegevens door derden verwerkt, bijvoorbeeld in het geval van softwareleveranciers. In die gevallen blijft MedScan verantwoordelijk voor het veilig omgaan met de gegevens. Daartoe is met dergelijke leveranciers een verwerkersovereenkomst afgesloten.  

Geen commercieel gebruik

MedScan zal persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van persoonsgegevens garanderen betrokkenen dat deze juist en volledig zijn. MedScan is daarbij wettelijk verplicht om bij aanvang van een overeenkomst  uw identiteit de verifiëren.

Bewaren van persoonsgegevens

MedScan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is en draagt na afloop van de wettelijke termijn zorg voor vernietiging van uw gegevens.  

Uw privacyrechten

Een belangrijke wet is de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hierin zijn de belangrijkste rechten voor betrokkenen wettelijk vastgelegd.  

Betrokkenen dienen vooraf geïnformeerd te zijn over het verwerken van persoonsgegevens door MedScan. Verder hebben betrokkenen recht op inzage in de eigen persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunnen betrokken vragen om overdracht van gegevens. Ten slotte kunnen betrokkenen bezwaar maken tegen het gebruik van gegevens.

Betrokkenen kunnen schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:

MedScan, t.a.v. de Functionaris voor de Gegevensbescherming
Pesetastraat 30

2991 XT Barendrecht

U kunt daartoe ook mailen naar info@MedScan.nl

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

Klachten

Ook kunnen betrokkenen een klacht indienen wanneer betrokkene van mening is dat MedSCan niet juist omgaat met gegevens. Hoe betrokkenen van deze rechten gebruik kunnen maken staat in het klachtenreglement.  

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacy beleid.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacy beleid, neemt u dan contact op met de onze Functionaris Gegevensbescherming.